Hải Sử Tuyển Tập 
(Updated Version 3: 2021)

Tổng Hội Hải Quân và Hàng Hải thực hiện

Lời giới thiệu:  

Quyển Hải Sử Tuyển Tập do Tổng Hội Hải Quân và Hàng Hải ấn hành năm 2004, đă được tái bản lần 2 năm 2019 và nay (năm 2021) được tái bản lần 3 dưới hình thức điện tử. Sách được hiệu đính với nhiều tài liệu bổ túc, đặc biệt Danh Sách Quân Nhân Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa Hy Sinh trong trận Hải Chiến Hoàng Sa được cập nhật từ các tài liệu mới thu thập được.

Sách được phổ biến trên trang Web của các hội:

Hội Cửu Long, Hải Quân Nam California: www.hoicuulong.com

và Hội Hải Quân Việt Nam tại Đức quốc: http://navygermany.gerussa.com/  

Mọi ý kiến nếu có, xin email về HQVN@yahoo.com.

Mời xem Quyển Hải Sử Tuyển Tập (Version 3 (cập nhật mới nhất 2021), xem toàn tập):
Quyển Hải Sử Tuyển Tập (Version 2 (2019), xem toàn tập):

Hải Sử Tuyển Tập (Version 2, xem từng phần):

A: Trang b́a
B: Giới thiệu Hải sử Tuyển tập
Chương Một
Những bước đầu tiên
Chương Hai
Hải quân trong nhiệm vụ bảo vệ lănh hải:
Hải lực
Duyên lực

Hải Chiến Hoàng Sa

Người nhái

Chương Ba
Hải quân trong nhiệm vụ bảo vệ sông ng̣i
Chương Bốn
Những ngày cuối cùng trong cuộc chiến
Chương Năm
Phụ lục

Trở lại